Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató
a https://www.lagzim.hu/ felhasználói számára
Major Vince egyéni vállalkozó, mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja az általa üzemeltetett honlap (https://www.lagzim.hu) felhasználói („Felhasználó” vagy „Érintett”) személyiségi jogait, így különösképpen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében meghatározott adatvédelmi előírásokat, és e szabályokat tevékenysége ellátása során magára nézve minden esetben kötelezően alkalmazza és irányadónak tekinti a jelen dokumentumban foglaltakkal együtt.
I. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok
1.    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2.    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
3.    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
4.    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
5.    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);
6.    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
7.    Az Adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására(„elszámoltathatóság”).

II. Az Adatkezelő
Az Adatkezelő adatai:
név: Major Vince egyéni vállalkozó
székhely: 2011 Budakalász, Liget u.2
email: info@lagzim.hu

III. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a Felhasználó által átadott, illetőleg bármilyen módon rendelkezésére bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban a közvetlen megkeresés, valamint külön érintetti hozzájárulás esetén videó- és fényképfelvételek honlapon referencia célból történő közzététele céljából kezeli.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.
IV. A kezelt adatok köre
A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott adatok: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám.
Az Érintettel történt külön megegyezés alapján az Érintettről készülhet videó- és fényképfelvételek.
V. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél teljesüléséig kezeli.
VI. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy adatfeldolgozóként Major Vince egyéni vállalkozó
( info@lagzim.hu, +36-30-419-9397 )veszi igénybe.
VII. Adattovábbítás
Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges – amennyiben a hatóság a pontos adatok körét, valamint a pontos célt megjelölte. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az Adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.
VIII. Az Érintett jogai
1.    Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban nyújtsa.
2.    Jog a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez
Az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
•    az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei,
•    adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
•    a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja,
•    az adattovábbítással érintett személy vagy szervezet kilétét,
•    a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
•    azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
•    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
•    a hozzájárulás bámely időpontban történő visszavonásához való jogról,
•    arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
3.    Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon ara vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelést érintő információkhoz hozzáférést kapjon.
4.    A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
5.    A törléshez, elfeledtetéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
•    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képzelő hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
•    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
•    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
•    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlása iránti kérelmet nem köteles teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
•    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
•    a személyes adatok kezelését előíró kötelezettség teljesítése, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
•    a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
•    a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
•    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
6.    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
•    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
•    igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
•    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.    Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő megakadályozná, amennyiben:
•    az adatkezelés a hozzájárulását alapul és
•    az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
8.    A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
9.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak.
IX. Korlátozások

Az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a VII. pontban meghatározott jogokat, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos az intézkedés:
•    nemzetbiztonság
•    honvédelem
•    közbiztonság
•    bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését
•    az Európai Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot
•    a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme
•    a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása
•    a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység
•    az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme
•    polgári jogi követelések érvényesítése
X. Jogorvoslat
Amennyiben a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményező esemény (továbbiakban: „Adatkezelési incidens”) történik, az Adatkezelő vállalja, hogy azt késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság, mint illetékes felügyeleti hatóság számára. Kivételt képes a bejelentési kötelezettség alól, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, mely tájékoztatásban világosan és közérthetően ismereti az adatvédelmi incidens jellegét.
Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy adatvédelmi jogainak megsértése esetén a NAIH-hoz fordulhat panasszal, illetve keresetlevél útján bírósághoz fordulhat. Az eljárást az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult megindítani.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz köteles azt megtéríteni, amennyiben pedig ezen magatartásával az érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
XI. Adatbiztonság
Az Adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve:
•    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
•    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
•    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
•    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
XII. Sütik használata az Adatkezelő honlapján

Amikor az Érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

A Google Analytics keretein belül az Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu